Amikor egyszer régen megkérdezték Marilyn Monroe-t, hogy ő mit visel az ágyban legszívesebben, azt válaszolta, hogy Chanel No. 5 parfümöt. A parfüm szerintem is így öltöztet, és nagyon fontos, hogy megtaláljuk azt, ami "öltöztet" bennünket, ami megadja azt extra vavavooom effektet minden napunknak. Amit ha megéreznek, azonnal összekötik velünk.

Le is teszteltem egy unboxing videóban, amit az Insta Story-jaim között találtok - ha nyerni is szeretnétek egyet és ti is letesztelnétek, mindenképpen nézzétek meg! ;)

fn-7bvjxiaktdkv.jpg

RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT

1. A játék szervezője

A „Nyerj egy 30 ml-es Eilish EDP-t” című nyereményjáték (a továbbiakban „Játék”) szervezője a STYLE INSTITUTE EXCLUSIVE Kft. (székhely: 8220 Balatonalmádi, Bartók Béla út 88., cégjegyzékszám: 19-09-521651, a továbbiakban: „Szervező”).

2. A Játékban részt vevő személyek

A játékban csak olyan, Magyarország területén kézbesítési címmel rendelkező, 18 évesnél idősebb, természetes személy vehet részt, akire nem vonatkozik a jelen szabályzat szerinti kizárás.

Kizárt a játékból a játék szervezőjének minden dolgozója, a játék szervezésében a szervezővel másképp együttműködő természetes személyek, valamint a fentebb említett összes személy közeli hozzátartozója. Amennyiben egy ilyen kizárt személy a nyertes, a Szervező Pótnyertest sorsol az 4.6-os pont szerint.

3. A Játék definíciója és menete

3.1 A játék lefolyását jelen szabályzat (a továbbiakban „Szabályzat”) szabályozza, amely minden résztvevőre nézve kötelező jellegű. A szervező fenntartja a Szabályzat módosításának jogát az Akció lefolyása alatt, de csak a közönség részére való bejelentést követően. A Játékban való részvételével a Résztvevő elfogadja a jelen Szabályzatban foglaltakat.

3.2 A Játék online kerül megrendezésre, a Lakatos Márk Instagram oldalon 2022. július 8-9. közötti időszakban. A Szervező ezen felületen keresztül ad a Játékkal kapcsolatos tájékoztatást és hivatalos közlést.

3.3 A játék időtartama alatt Lakatos Márk Instagram oldalán a Growww Digital Kft. megbízásából indított, Eilish EDP-vel kapcsolatos nyereményjáték Story-nál kell a Játékosoknak válaszolniuk a feltett kérdésre. Azon Játékosok vehetnek részt a játékban, akik teljesítik a feladatot.

3.4 A Játékosok közül a Szervező a regisztráció sorrendjében a 4. pontban meghatározottak alapján kihirdet egy nyertest.

3.5 A Játékosok a regisztrációval egyben hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy a nevüket a Játék keretében a STYLE INSTITUTE EXCLUSIVE Kft. közzétehesse a Lakatos Márk Instagram oldalon.

3.6 A Játék 2022. július 8-án kezdődik, a Lakatos Márk Instagram oldalon megjelenő, Játékra felhívó Story kihelyezésével egy időben, és 2022. július 9-ig, az Instagram Story lejáratának idejéig tart.

4. A nyeremények meghatározása és felosztása

4.1 A Játék során kisorsolásra kerül egy Nyertes a játékosok közül 2022. július 11-én.

4.2 A Szervező a fanpagekarma.com oldal segítségével sorsolja ki azt az egy nyertest, aki megnyeri a Játékot. A Nyertes nyereménye egy darab 30 ml-es Eilish EDP, amely nyeremény készpénzre nem váltható.

4.3 A Játékosok tudomásul veszik, hogy a játék regisztrálásának időpontján a Játék Instagram oldali Story bejegyzése alá érkezett hozzászólásuk időpontja értendő.

4.4 Amennyiben a Szervező visszaélést fedez fel, joga van kizárni a Játékból a visszaélést elkövető résztvevőt. Ha a visszaélés a nyeremény sorsolása után kerül felfedezésre, de annak átadása előtt, a Szervezőnek jogában áll megtagadni a nyeremény átadását. A Szervező jogosult saját hatáskörében elbírálni a visszaélést, a kizárást a Szervező nem köteles indokolni.

4.5 A Szervező 2022. július 11-én értesíti a Játék lezárását követő sorsolás nyertesét a Nyereményjáték poszthoz írt komment formájában. Ehhez a Nyertes kifejezetten hozzájárul jelen játékban való részvételével. A nyertes 2022. július 13-án 22:00 óráig jelentkezhet a nyereményéért.

4.6 Ha a Szervező a Nyertest ezen időszak alatt nem tudja elérni, úgy a Nyertes a Játékból kizárásra kerül, és a Nyereményt a Pótnyertes kapja. Szervező a Pótnyertest a Nyertes sorsolásával megegyező módon sorsolja ki.

5. Vegyes rendelkezések

5.1 A Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői és alkalmazottai a nyereménytárgyak hibáiért kizárják felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.

5.2 A Szervező nem oszt szét a jelen Játékszabályban felsorolt nyereményeken túlmenő egyéb nyereményt.

5.3 A Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményeket nyilvános program keretében adja át.

5.4 A résztvevők a részvétellel automatikusan elfogadják a hivatalos játékszabályt.

6. Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok

6.1 A regisztráció során rögzítésre kerül a Játékos Facebook profilja.

6.2 A regisztráláskor szerzett adatokat vagy azok egy részét a STYLE INSTITUTE EXCLUSIVE Kft. a Játékos külön hozzájárulása nélkül is átadhatja a Játékot eseti jelleggel vagy folyamatosan támogató jogi személy vagy egyéb szervezet számára, feltéve, hogy erről az adott játékra történő regisztráció befejezését megelőzően a Játékost az adattovábbítás címzettjének megjelölésével tájékoztatja.

6.3 A Játékban részt vevő Játékosok részvételükkel automatikusan tudomásul veszik és elfogadják a Játék hivatalos játékszabályát és adatvédelmi szabályzatát, valamint tudomásul veszik, hogy:

- az adatszolgáltatás önkéntes, az adatkezelés önkéntes hozzájárulásuk alapján történik, a Játékos a hozzájárulást az adatkezelés tekintetében a Játékban való részvétellel, a válasz beküldésével, illetve nyerés esetén a személyes adatok önkéntes megadásával adja meg;

- a Játék során megszerzett személyes adatot a Szervező a Játékkal kapcsolatos kapcsolatfelvétel céljára felhasználhatja;

- a nyertes Játékosok adatait a Szervező jogosult a nyereményeket biztosító szponzornak kizárólag kapcsolatfelvétel céljára átadni;

- amennyiben a nyereményekkel kapcsolatban adók vagy más közterhek megfizetése válik szükségessé, úgy Szervező az e kötelezettség teljesítéséhez szükséges további adatokat is kezeli, melynek megadása a Játékos általi önkéntes hozzájárulásnak tekintendő, valamint a Játék során felmerülő nyereményadó megfizetését a nyeremény felajánlója, azaz a Szervező a vállalja;

- Szervező - amennyiben a nyereményeket nyilvános program keretében adja át - a nyeremény átadásáról a Szervező jogosult kép-, hang-, illetve filmfelvételt készíteni a készült kép-, hang- és filmfelvétel akár teljes egészét, akár részleteit reklám céljából felhasználni, idő- és alkalombeli korlátozás, valamint külön díjazás nélkül.

- a helyes válasz beküldése során, illetve a nyertesség esetén megadott személyes adatok kapcsolatfelvétel céljából történő kezelése a válasz beküldésével kezdődik és addig tart, amíg az adatkezeléssel érintett az adatok törlését az adatkezelőtől nem kéri, de legfeljebb 2 évig.

- az adatok az adattulajdonos (Játékos) előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket.

- a Szervező az adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a további vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kezeli.

- a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. A Szervező a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

- az a Játékos, aki nem kívánja, hogy a Szervező a személyes adatait kezelje, adatai törlését a nyilvántartásból bármikor írásban kérheti a következő e-mail címen: info@lakatosmark.hu

- a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék időtartama alatt az adatainak a törlése a Játékból való kizárását eredményezi, mivel Lebonyolító az adatok hiányában nem tudja biztosítani a Játékos részvételét.

7. Felelősség

A Szervező nem vállal felelősséget az alábbiakért:

7.1 Ha a Nyertes nem lép érintkezésbe a Szervezővel a Szervezőnek nem felróható okokból.

7.2 A szervező és a jelen Játékban érintett felek nem vállalnak felelősséget az internetszolgáltató hálózatok túlterheltsége, illetve meghibásodása, vagy a résztvevők által használt alkalmazások (szoftver és/vagy hardver) hibás használata révén meg nem érkezett hozzászólásokért, e-mailekért.

7.3 Azon helyzetért, amelyben a Nyertes részére nem kerül jóváírásra a Nyeremény, hiányos, hamis, vagy pontatlanul rögzített azonosító adatok következtében.

7.4 A Játékban résztvevők kötelezettséget vállalnak, hogy tisztességesen kommunikálnak, és nem terjesztenek olyan megjegyzéseket vagy képeket, amelyek: vulgáris nyelvet, rágalmazó vagy obszcén állításokat tartalmaznak, illetve sértik a hatályos jogszabályokat vagy a Szabályzatot.

7.5 A Szervező fenntartja annak jogát, hogy a Játékot a Résztvevők egyedi értesítése nélkül bármikor felfüggessze, vagy azt beszüntesse. A Szervező nem vállal felelősséget a Facebook által esetlegesen törlésre kerül poszt miatt elveszett hozzászólásokért.

7.6 Résztvevő semmilyen esetben sem követelhet a Szervezőtől, vagy érdekében eljáró harmadik személytől semminemű kár-, vagy költségtérítést.

7.7. Ez a promóció nem a Facebook szponzorálásával, ajánlásával, szervezésével illetve együttműködésével lett megszervezve. Az adatok, melyek megadásra kerülnek a játékban, nem a Facebook, hanem a promóció Szervezőjének adatbázisába kerülnek és a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározott módon kerülnek felhasználásra.

Budapest, 2022.07.07.

STYLE INSTITUTE EXCLUSIVE Kft.