Csillagszórók! Ebben a hónapban is várunk benneteket az ALLEE TRENDm szolgáltatásán, ingyenes stílustanácsadással, miközben együtt felfedezzük az üzleteket! 

Jelentkezzetek be az ALLEE oldalán, töltsetek el velünk másfél nagyon hasznos órát, és újítsátok meg a stílusotokat vagy kapcsolódjatok ki egy kicsit, ha épp arra vágytok. Minden hónapban egy egész vasárnapon át ott vagyok én is, és 5 szerencsés hölgyet és/vagy urat segítek a shoppingban.

nyito2.jpeg

És ha lemaradtál volna a foglalással, akkor sincs gond, Édesem! A napom első időpontját minden alkalommal a Facebook oldalamon sorsolom ki, úgyhogy nincs más dolgod, mint kommentelni a játék alatt, aztán csuriba az ujjak és reménykedj, hogy Téged sorsollak ki. Ezúttal az október 10-i napomra sorsolom a 10.00-11.30 közötti időpontot, amit velem tölthet egy szerencsés, és amihez jár még egy 20.000 Ft értékű ALLEE ajándékkártya is

RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT

1. A játék szervezője

A „Nyerj egy 20.000 Ft értékű ALLEE utalványt és egy személyes stílustanácsadást Lakatos Márkkal” című nyereményjáték (a továbbiakban „Játék”) szervezője a STYLE INSTITUTE EXCLUSIVE Kft. (székhely: 8220 Balatonalmádi, Bartók Béla út 88., cégjegyzékszám: 19-09-521651, a továbbiakban: „Szervező”).

2. A Játékban részt vevő személyek

A játékban csak olyan, Magyarország területén kézbesítési címmel rendelkező, 18 évesnél idősebb, természetes személy vehet részt, akire nem vonatkozik a jelen szabályzat szerinti kizárás.

Kizárt a játékból a játék szervezőjének minden dolgozója, a játék szervezésében a szervezővel másképp együttműködő természetes személyek, valamint a fentebb említett összes személy közeli hozzátartozója. Amennyiben egy ilyen kizárt személy a nyertes, a Szervező Pótnyertest sorsol az 4.6-os pont szerint.

3. A Játék definíciója és menete

3.1 A játék lefolyását jelen szabályzat (a továbbiakban „Szabályzat”) szabályozza, amely minden résztvevőre nézve kötelező jellegű. A szervező fenntartja a Szabályzat módosításának jogát az Akció lefolyása alatt, de csak a közönség részére való bejelentést követően. A Játékban való részvételével a Résztvevő elfogadja a jelen Szabályzatban foglaltakat.

3.2 A Játék online kerül megrendezésre, a Lakatos Márk Facebook oldalon 2021. október 5-7. közötti időszakban. A Szervező ezen felületen keresztül ad a Játékkal kapcsolatos tájékoztatást és hivatalos közlést.

3.3 A játék időtartama alatt Lakatos Márk Facebook oldalán az ALLEE Bevásárlóközpont TRENDm szolgáltatásával kapcsolatos nyereményjáték poszt alatt kell kommentben a Játékosoknak válaszolniuk a feltett kérdésre. Azon Játékosok vehetnek részt a játékban, akik teljesítik a feladatot, azaz megválaszolják a kérdést.

3.4 A Játékosok közül a Szervező a regisztráció sorrendjében a 4. pontban meghatározottak alapján kihirdet egy nyertest.

3.5 A Játékosok a regisztrációval egyben hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy a nevüket a Játék keretében a Stílusterápia Kft. közzétehesse a Lakatos Márk Facebook oldalon.

3.6 A Játék 2021. október 5-én kezdődik, a Lakatos Márk Facebook oldalon megjelenő Játékra felhívó poszt kihelyezésével egy időben és 2021. október 7-én 23:59 óráig tart.

3.7 A Játékban részt vevő játékosok tudomásul veszik, hogy nyereményük átvétele feltételhez kötött. Az ajándék stílustanácsadást Lakatos Márkkal kizárólag 2021. október 10-én 10.00-11.30 óra között lehet felhasználni, valamint a 20.000 Ft értékű ALLEE utalványt is ezen a napon, ebben az időben lehet átvenni. A tanácsadásról fotók készülhetnek, amelyet az ALLEE és Lakatos Márk jogosult megosztani hivatalos social media felületein, az Instagramon és Facebookon is, ehhez a nyertes kifejezett beleegyezését adja.

4. A nyeremények meghatározása és felosztása

4.1 A Játék során kisorsolásra kerül egy Nyertes a játékosok közül 2021. október 8-án.

4.2 A Szervező a fanpagekarma.com oldal segítségével sorsolja ki azt az egy nyertest, aki megnyeri a Játékot. A Nyertes nyereménye egy egyéni stílustanácsadás Lakatos Márkkal 2021. október 10-én 10.00-11.30 óráig, valamint egy 20.000 Ft értékű ALLEE utalvány, amely nyeremény készpénzre nem váltható.

4.3 A Játékosok tudomásul veszik, hogy a játék regisztrálásának időpontján a Játék Facebook oldali bejegyzése alá érkezett hozzászólásuk időpontja értendő.

4.4 Amennyiben a Szervező visszaélést fedez fel, joga van kizárni a Játékból a visszaélést elkövető résztvevőt. Ha a visszaélés a nyeremény sorsolása után kerül felfedezésre, de annak átadása előtt, a Szervezőnek jogában áll megtagadni a nyeremény átadását. A Szervező jogosult saját hatáskörében elbírálni a visszaélést, a kizárást a Szervező nem köteles indokolni.

4.5 A Szervező 2021. október 8-án értesíti a Játék lezárását követő sorsolás nyertesét a Nyereményjáték poszthoz írt komment formájában. Ehhez a Nyertes kifejezetten hozzájárul jelen játékban való részvételével. A nyertes 2021. október 8-án 22:00 óráig jelentkezhet a nyereményéért.

4.6 Ha a Szervező a Nyertest ezen időszak alatt nem tudja elérni, úgy a Nyertes a Játékból kizárásra kerül, és a Nyereményt a Pótnyertes kapja. Szervező a Pótnyertest a Nyertes sorsolásával megegyező módon sorsolja ki.

5. Vegyes rendelkezések

5.1 A Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői és alkalmazottai a nyereménytárgyak hibáiért kizárják felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.

5.2 A Szervező nem oszt szét a jelen Játékszabályban felsorolt nyereményeken túlmenő egyéb nyereményt.

5.3 A Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményeket nyilvános program keretében adja át.

5.4 A résztvevők a részvétellel automatikusan elfogadják a hivatalos játékszabályt.

6. Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok

6.1 A regisztráció során rögzítésre kerül a Játékos Facebook profilja.

6.2 A regisztráláskor szerzett adatokat vagy azok egy részét a STYLE INSTITUTE EXCLUSIVE Kft. a Játékos külön hozzájárulása nélkül is átadhatja a Játékot eseti jelleggel vagy folyamatosan támogató jogi személy vagy egyéb szervezet számára, feltéve, hogy erről az adott játékra történő regisztráció befejezését megelőzően a Játékost az adattovábbítás címzettjének megjelölésével tájékoztatja.

6.3 A Játékban részt vevő Játékosok részvételükkel automatikusan tudomásul veszik és elfogadják a Játék hivatalos játékszabályát és adatvédelmi szabályzatát, valamint tudomásul veszik, hogy:

- az adatszolgáltatás önkéntes, az adatkezelés önkéntes hozzájárulásuk alapján történik, a Játékos a hozzájárulást az adatkezelés tekintetében a Játékban való részvétellel, a válasz beküldésével, illetve nyerés esetén a személyes adatok önkéntes megadásával adja meg;

- a Játék során megszerzett személyes adatot a Szervező a Játékkal kapcsolatos kapcsolatfelvétel céljára felhasználhatja;

- a nyertes Játékosok adatait a Szervező jogosult a nyereményeket biztosító szponzornak kizárólag kapcsolatfelvétel céljára átadni;

- amennyiben a nyereményekkel kapcsolatban adók vagy más közterhek megfizetése válik szükségessé, úgy Szervező az e kötelezettség teljesítéséhez szükséges további adatokat is kezeli, melynek megadása a Játékos általi önkéntes hozzájárulásnak tekintendő, valamint a Játék során felmerülő nyereményadó megfizetését a nyeremény felajánlója, azaz a Szervező a vállalja;

- Szervező - amennyiben a nyereményeket nyilvános program keretében adja át - a nyeremény átadásáról a Szervező jogosult kép-, hang-, illetve filmfelvételt készíteni a készült kép-, hang- és filmfelvétel akár teljes egészét, akár részleteit reklám céljából felhasználni, idő- és alkalombeli korlátozás, valamint külön díjazás nélkül.

- a helyes válasz beküldése során, illetve a nyertesség esetén megadott személyes adatok kapcsolatfelvétel céljából történő kezelése a válasz beküldésével kezdődik és addig tart, amíg az adatkezeléssel érintett az adatok törlését az adatkezelőtől nem kéri, de legfeljebb 2 évig.

- az adatok az adattulajdonos (Játékos) előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket.

- a Szervező az adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a további vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kezeli.

- a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. A Szervező a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

- az a Játékos, aki nem kívánja, hogy a Szervező a személyes adatait kezelje, adatai törlését a nyilvántartásból bármikor írásban kérheti a következő e-mail címen: info@lakatosmark.hu

- a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék időtartama alatt az adatainak a törlése a Játékból való kizárását eredményezi, mivel Lebonyolító az adatok hiányában nem tudja biztosítani a Játékos részvételét.

7. Felelősség

A Szervező nem vállal felelősséget az alábbiakért:

7.1 Ha a Nyertes nem lép érintkezésbe a Szervezővel a Szervezőnek nem felróható okokból.

7.2 A szervező és a jelen Játékban érintett felek nem vállalnak felelősséget az internetszolgáltató hálózatok túlterheltsége, illetve meghibásodása, vagy a résztvevők által használt alkalmazások (szoftver és/vagy hardver) hibás használata révén meg nem érkezett hozzászólásokért, e-mailekért.

7.3 Azon helyzetért, amelyben a Nyertes részére nem kerül jóváírásra a Nyeremény, hiányos, hamis, vagy pontatlanul rögzített azonosító adatok következtében.

7.4 A Játékban résztvevők kötelezettséget vállalnak, hogy tisztességesen kommunikálnak, és nem terjesztenek olyan megjegyzéseket vagy képeket, amelyek: vulgáris nyelvet, rágalmazó vagy obszcén állításokat tartalmaznak, illetve sértik a hatályos jogszabályokat vagy a Szabályzatot.

7.5 A Szervező fenntartja annak jogát, hogy a Játékot a Résztvevők egyedi értesítése nélkül bármikor felfüggessze, vagy azt beszüntesse. A Szervező nem vállal felelősséget a Facebook által esetlegesen törlésre kerül poszt miatt elveszett hozzászólásokért.

7.6 Résztvevő semmilyen esetben sem követelhet a Szervezőtől, vagy érdekében eljáró harmadik személytől semminemű kár-, vagy költségtérítést.

7.7. Ez a promóció nem a Facebook szponzorálásával, ajánlásával, szervezésével illetve együttműködésével lett megszervezve. Az adatok, melyek megadásra kerülnek a játékban, nem a Facebook, hanem a promóció Szervezőjének adatbázisába kerülnek és a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározott módon kerülnek felhasználásra.

Budapest, 2021.10.05.

STYLE INSTITUTE EXCLUSIVE Kft.